Khi bãi bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo, lương giáo viên sẽ được tính ra sao?

Lương giáo viên kể từ ngày 01/7/2024 tới đây sẽ có nhiều thay đổi theo nguyên tắc cùng mức độ phức tạp công việc sẽ có mức lương như nhau.

Theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 thì phụ cấp thâm niên nhà giáo đã bị cắt vì trong Điều 76: Tiền lương đã nêu rõ: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”.

Bên cạnh Luật Giáo dục năm 2019, Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng đã hướng dẫn cụ thể như sau: “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề nghiệp (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức” nên nếu thực hiện đúng thì phụ cấp thâm niên nhà giáo đã bị cắt từ ngày 01/7/2020.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW đã được lùi thời gian. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Giáo viên tiếp tục được nhận phụ cấp thâm niên.

Song, chế độ phụ cấp thâm niên của nhà giáo không phải được được duy trì lâu dài mà chỉ được hưởng cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới, Nhà nước trả lương theo vị trí việc làm, bởi điều này đã được quy định rất rõ trong các văn bản đã được ban hành trước đây, cũng như trong Nghị định 77/2021/NĐ-CP. Vì thế, nếu không có gì thay đổi thì ngày 01/7/2024 tới đây, phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ không còn nữa.

Từ ngày 01/7/2024 tới đây, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi (Ảnh minh họa: TTXVN)

Từ ngày 01/7/2024 tới đây, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi (Ảnh minh họa: TTXVN)

Phụ cấp thâm niên nhà giáo đang được tính ra sao?

Nghị định Nghị định 77/2021/NĐ-CP ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021 (Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Những nơi bị cắt thâm niên từ ngày 01/7/2020 được giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo cho các đối tượng hưởng kể từ ngày 01/7/2020.

Nghị định Nghị định 77/2021/NĐ-CP được áp dụng cho những nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định).

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

Những nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Mức tiền phụ cấp thâm niên
=
Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng
x
Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ
x
Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

Ví dụ: những nhà giáo đã có 15 năm công tác đang hưởng lương bậc 6, hệ số 3.99 (trước đây) khi chuyển sang hạng II mới theo chùm Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT sẽ hưởng lương bậc 1, hệ số 4.0 sẽ có công thức tính:

4.0 (hệ số) x 1.800.000 (lương cơ sở) x 14% (phụ cấp thâm niên) = 1.000.000 đồng. Sau đó, trừ đi khoảng 12,5% (bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, đảng phí (đối với đảng viên) ) công đoàn phí thì số phụ cấp thâm niên của 1 nhà giáo có 15 năm công tác sẽ còn 875.000 đồng.

Nhìn chung, những nhà giáo có thâm niên công tác nhiều, đảm nhận hoặc kiêm nhiệm chức vụ thì phụ cấp thâm niên càng cao. Số tiền này, giúp cho đội ngũ nhà giáo tăng thêm thu nhập hàng tháng và vơi bớt những khó khăn hằng ngày.

Trả lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ không còn

Theo hướng dẫn của Nghị định 77/2021/NĐ-CP thì đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo vị trí việc làm thì hiệu lực của Nghị định này sẽ hết. Đồng nghĩa với việc phụ cấp thâm niên sẽ không còn.

Việc trả lương theo vị trí việc làm là chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách tiền lương.

Đối với giáo viên, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024 sẽ có cơ cấu tiền lương mới gồm:

Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Nghĩa là lương giáo viên = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%)

Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng đã hướng dẫn cụ thể như sau: “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề nghiệp (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức” nên phụ cấp thâm niên của nhà giáo sẽ không còn nữa.

Theo đó, hệ thống lương mới sẽ gồm 5 bảng lương, trong đó có 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo (trong đó có giáo viên).

Trong đó, mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc cùng mức độ phức tạp công việc có mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề. Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Vì vậy, lương giáo viên kể từ ngày 01/7/2024 tới đây sẽ có nhiều thay đổi theo nguyên tắc cùng mức độ phức tạp công việc sẽ có mức lương như nhau. Những nhà giáo đảm nhận, kiêm nhiệm chức vụ, đảm nhận công việc khó, phức tạp sẽ được ưu đãi xứng đáng.

Related Posts

Lương giáo viên năm 2024 sau cải cách: Vui mừng vì tăng hơn 30% lương cơ bản và phụ cấp

Trong khi đang lo lắng, sốt ruột với chính sách lương giáo viên năm 2024 sau cải cách tiền lương, nhiều thầy cô giáo cũng cảm thấy…

Được khuyên c;ai ‘chuyện ấy’, Võ Tắc Thiên liền cho Địch Nhân Kiệt xem 2 b;ộ ph;ận, xem xong đối phương c;âm n;ín

Rốt cuộc Võ Tắc Thiên đã cho xem thứ gì mà có thể khiến Địch Nhân Kiệt im lặng, từ bỏ việc khuyên can? Trong hơn 5000…

Lưu Bá Ôn trước khi ch.et đã sai con đem tặng Chu Nguyên Chương 1 sọt cá, 17 năm sau đối phương mới hiểu ẩn ý, hối hận thì đã muộn

Lưu Bá Ôn nổi tiếng là người thần cơ diệu toán, đến chết vẫn nghĩ cho Chu Nguyên Chương và xã tắc Minh triều. Chỉ có điều,…

Chồng cực phẩm hơn 12 t:uổi bị “giấu kín” suốt nhiều năm của Hồng Diễm là ai? Danh tính khiến ai cũng ngỡ ngàng

Nhiều người bất ngờ trước danh tính người đàn ông này, ngỡ ngàng trước dung mạo cực phẩm của anh. Ở tuổi 40, Hồng Diễm đang có…

Hậu chia tay Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tiết lộ đã có “người bí ẩn” kề vai sát cánh lúc đ;au đớ;n nhất, danh tính quá bất ngờ

Trò chuyện với Thanh Niên, Lưu Hương Giang thoải mái chia sẻ về sự nghiệp âm nhạc của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ còn nhiều trăn trở…

Từ ngày 1/7: Nhận lương mới, giáo viên có còn hưởng các khoản phụ cấp hay không?

Theo quy định, bắt đầu từ ngày 1.7 sẽ áp dụng chế độ lương mới, lương giáo viên sẽ được tính như thế nào và phụ cấp…